لیست قیمت منابع زیلمت 

توجه شود قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر میباشند