ارسال به سراسر کشور:

در روزهای عادی و غیر تعطیل سفارشات استان تهران به ترتیب ثبت و پرداخت اینترنتی ارسال میشود. همچنین ارسال به سایر شهرهای ایران در همه روزهای کاری انجام میشود.
اگر در شهرستان های یزد، اصفهان و ….  هستید هزینه باربری ۲۰۰۰۰تومان میباشد.